Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via www.deoliewinkel.nl gelden de volgende algemene 
voorwaarden: 
Artikel 1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van 
      Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl en op alle met jevaoil c.q. deoliewinkel.nl aangegane 
      overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door 
      partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die 
      voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk 
      schriftelijk door Jevaoil is ingestemd.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden 
      afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in 
      welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort 
      van kracht blijven.
1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling 
      houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 
      aanvaardt
1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke 
      elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jevaoil in een 
      contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Jevaoil behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd 
      tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl en 
     of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene 
     Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan 
     vermeld op de internetsite.
1.8 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl is bevoegd gebruik te maken van 
      tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst 
      met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens 
      onverkort van toepassing.
 
Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl zijn vrijblijvend en 
      zolang de voorraad strekt.
2.2 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor 
      om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van 
      (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging 
      van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar 
      het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Jevaoil c.q. 
      deoliewinkel.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken 
      van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand 
      komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De 
      elektronische bestanden van Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl gelden, voor 
       zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.<br>
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via 
      email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle 
      aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo 
      nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.
Artikel 3 Prijzen en betalingen 
3.1 Alle door Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt 
      in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en 
      administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk 
      overeengekomen.
3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de 
      internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Ten 
      aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten 
      aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt 
      duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals 
      vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden 
      gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid 
      en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te 
      begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke 
      vergissing of verschrijving bevat.
3.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 Mogelijkheden waarmee u uw bestelling kan voldoen:
      Betaling vooraf op ons rekeningnummer, betaling onder rembours, via 
      ideal en op rekening binnen 7 dagen na factuurdatum ( mits u hier vooraf 
      overeenstemming met Jevaoil heeft bereikt.)
Artikel 4 Levering 
4.1 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl heeft de meeste artikelen op voorraad. 
      Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
      • Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen iedere werkdag 
        na ontvangst van de betaling.
        De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale 
        termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen 
        recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te 
        annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding 
        van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet 
        kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant 
        is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de 
        overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt 
      besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar 
      is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.
4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van 
      de overeenkomst opgegeven adres.
Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al het geen de 
      Klant op grond van enige overeenkomst aan Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl 
      verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten 
      gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de Klant 
      opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke 
      blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit 
      voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele 
      retourzendingen aan Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl zijn voor rekening van 
      de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen 
      geschieden.
Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht 
6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te 
      onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de 
      producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Jevaoil c.q. 
      deoliewinkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 
      zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering 
      redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te 
      geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst 
      beantwoorden, heeft Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl de keuze de 
      desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door 
      nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, 
      heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering 
      aan Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl te retourneren. Retourzendingen worden 
      in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of 
      gebruikt zijn.
6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige 
      lid, dan draagt Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl zorg voor terugbetaling 
      binnen 14 dagen van het door de Klant aan Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl 
      betaalde.
6.5 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van 
     de Klant.
Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl geeft garantie op de aangekochte artikelen. 
      Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze 
      als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
      ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, 
      bevriezing en verontreiniging.
7.2 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl is nimmer gehouden tot betaling van 
      enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is 
      van opzet of grove schuld aan de kant van Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl. 
      Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of 
      bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.3 Indien Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl, om welke reden dan ook, gehouden is 
      enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn 
      dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het 
      product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4 Het is mogelijk dat Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl op haar internetsite 
      links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of 
      informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter 
      informatief. Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl is niet verantwoordelijk voor 
      de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat 
      ervan kan worden gemaakt.
Artikel 8 Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl niet gehouden 
      haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt 
      de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke 
      omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de 
      Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden 
      behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, 
      energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of 
      andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege 
      te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan 
      storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte 
      communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van 
      de internetsite.
      Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van 
      wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals 
      beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder 
      uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Jevaoil c.q. 
      deoliewinkel.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij 
      het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.
Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Jevaoil c.q. 
      deoliewinkel.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de 
      volgende doeleinden:
      - het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging 
       op het juiste afleveradres
      - het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
      - het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor 
        u relevante informatie.
9.2 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde 
      privacyregel- en wetgeving in acht.
9.3 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.
Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en 
       overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, 
       alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht 
       van toepassing.
10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk 
       uitgesloten.
10.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd 
       aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Artikel 11 Diversen
11.1 Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl is gevestigd te Zegveld, en geregistreerd 
       bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30098127. Het 
       BTW-identificatienummer is NL0011.41.536.B.04.
11.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Jevaoil, Boschsloot 23,
       3474 HJ te Zegveld. Of naar het email adres zoals 
       staal adres zoals staat aangegeven op de internetsite.
11.3 Wanneer door Jevaoil c.q. deoliewinkel.nl gedurende korte of langere 
       tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden 
       zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte 
       naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer 
       enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Jevaoil c.q. 
       deoliewinkel.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.